Obowiązek informacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia rzymskokatolicka pw. św.Jana Chrzciciela w Kobylance, 38-303 Kobylanka 223, NIP: 7381083899, zwany dalej Organizator SSD.

 

2. Organizator SSD przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora SSD w celu informowania członków newslettera o działaniach związanych z organizacją Saletyńskich Spotkań Dzieci.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

5. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora SSD Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych można dokonać kontaktując się z Organizatorem SSD na adres: dzieci@saletyni.pl,
h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

7. Podanie danych jest dobrowolne.